Zamówienia konkurencyjne

DACSYSTEM sp. z o.o. jako podmiot realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu z Excento sp. z o.o. nr 41/01/2021, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie metody i stanowiska do kalibracji niskokosztowych ciągłych pomiarów odorowych LZO, realizowany w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w trybie konkurencyjnym” w projekcie „µGranty B + R dla przedsiębiorstw” stanowiącymi załącznik do umowy o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu projektu „µGranty B + R dla przedsiębiorstw”.

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.


Termin składania ofert upływa o godz. 12.00 w dniu 07.11.2022 r.

Decyduje data wpływu do DACSYSTEM sp. z o.o. lub data wpływu wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przetargi@dacsystem.pl (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

Informacja o wyborze oferty w dniu 28.11.2022 r.
Rozstrzygniecie_2022-11-28.pdf

System DACSYSTEM Enviro CAS/DAS

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.